شهاب حمدی غانم
محامید بیت غانم مرجع چعب ازغیب
نویسنده: شهاب حمدی - ۱۳٩٥/۸/٢٦

قانون منع الجرائم (بین العشائر والحمائ) رقم 47 لسنة 1935


ادامه مطلب ...
نویسنده: شهاب حمدی - ۱۳٩٥/٤/۱٠

اشوفک یل علم حزنان حاضر معتنی ال دایم

تبچی اب فگد عبدالحسین لو تبچی الحی علی ال سارم

عمی عایدلک امغندب لیش بیک امحزن ال حارم

**راااااعیک وینه یل بیرق راعیک وینه**

ش.ابولیاس حمدی

نویسنده: شهاب حمدی - ۱۳٩٤/۱٢/٥

سبع امنل سلف مفگود و هلت دمعت الناظر

حجی علی اعلع نعش مطروح جیدومت مجد غانم

علیک ابحزن گومی ازغیب تبچی و تکسر الخاطر

***ولبیت امهلهل حزنانه***

 

(ش. ابوالیاس الزغیبی) 

وفات المرحوم شیخ حجی علی ابن حمد ال غانمفی یوم الاحد(یکشنبه)، ۱۳۹4/۱۲/02 برابر است با

 


Sunday, February 21, 2016

 


 ١٢ جمادی الاولی ١۴٣٧

 

فی قریه غانم و المراسم التدفین المرحوم فی

 یوم الثنین العصر 03/12/1394

بحضور بیارق 

محامید بیت غانم - عشائر ازغیب-عشیره بنی سعید - بنی نعامه

 

انه الله الا الیه راجعون


نویسنده: شهاب حمدی - ۱۳٩٤/٤/٦

هــوسـه مـحــافــظه خـــوزسـتــان


ادامه مطلب ...
نویسنده: شهاب حمدی - ۱۳٩٤/٤/٤

دیـــــــوان بـــــــــیــــــــت غــــــانـــــم 


ادامه مطلب ...
نویسنده: شهاب حمدی - ۱۳٩٤/٢/٢٠

یا حمد اهلک نشامه و عز او رایت فخر

او هلهلت ام احمود بیهم ماتهاب امنل خطر

طالبو بحگوگ اهلنه و هداو ابظهر الحمر

(اولباطل سدوا بیبانه)

/کلمات مهدی الزغباوی/

----------

ارید احشم اهل الزود البیهم رفعت راس

بیت غانم اسباع یل بیهم نخوت العباس

اهل شیمه ابیوم الکون داسو علا شر النوماس

اهه بیهم اتنخینه

اهه ردو العیله

(ابیوم الطگ مافردونه) 

نویسنده: شهاب حمدی - ۱۳٩٤/٢/٢٠

نویسنده: شهاب حمدی - ۱۳٩۳/٤/٢۱

اسعلت من الوالد یوم واحچیلک عن سوالی

گتله بویه ازغیب یاهم واحچیلی عن عمامی...

اختنگ بلعبره راعی الشیب وشوفن دمعته اتلالی

                              *احنین و یبچی الخوانه*

صفن مده و بعد فتره استعد..

گلی بویه ازغیب گصاصه اثر من ید..

الحایف عدهم ماگدر یعبر حد

                           *من شاف احدود ازغیباوی

نویسنده: شهاب حمدی - ۱۳٩۳/۱/۳۱

وفات المرحوم عبدالحسین حمدی غانم در روز  چهارشنبه، ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ برابر است با

 


Wednesday, March 05, 2014

 


الأربعاء، ٣ جمادی الاولی ١۴٣۵

 

فی قریه غانم و المراسم التدفین المرحوم فی

 یوم الجمعه 16/12/1392

 

انه الله الا الیه راجعون

مطالب قدیمی تر بیت غانم »
نویسندگان وبلاگ: